Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.sklepelektryczny24h.pl ( Witryna EL24h)

obowiązuje od dnia 25.05.2018   

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepelektryczny24h.pl, oraz wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.sklepelektryczny24h.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią  i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy dostępny pod adresem http:// www.sklepelektryczny24h.pl prowadzony  jest przez AW Tech Trade Sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu przy ul. Poświatowskiej 3-5 45-002 Opole. Numer NIP: 7543101648, REGON: 362932536 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000584782, dalej zwaną AWTT.

 I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1.1 Sklep  internetowy AW Tech Trade sp. z o.o   prowadzi sprzedaż towarów z zakresu: osprzętu elektrycznego modułowego, obudów elektroinstalacyjnych  w wykonaniu p/t oraz n/t w różnym stopniu szczelności, zabezpieczeń modułowych, odgromników i ograniczników przepięć ,osprzętu elektroinstalacyjnego (do białego montażu), kabli i przewodów elektrycznych do 1kV, osprzętu telekomunikacyjnego - łączniki i obudowy, urządzeń biernych komputerowych, szaf krosowych o wielkości od 7 do 42U, przewodów telekomunikacyjnych wieloparowych, przewodów instalacyjnych informatycznych kat. 5e, 6, oraz 7, przewodów krosowych, końcówek i tulejek kablowych i innej galanterii elektroinstalacyjnej oraz teleinformatycznej.

1.2. Witryna www.sklepelektryczny24h.pl umożliwia składanie zamówień oraz rezerwacji na towar wyszczególniony na stronie AW Tech Trade sp. z o. o

1.3.  Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub, Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej lub, Google Chrom w wersji 4.0 lub nowszej W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

II. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz  zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin spełnia wymagania określone w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

1.1. Klient – kupujący którym  może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze sprzedawcą -AWTT umowę na odległość.

1.2. Konsument – konsument  w rozumieniu art.221 kc

1.3. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez AWTT , dostępny pod adresem elektronicznym: :// www.sklepelektryczny24h.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić towar, uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności,

1.4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego,

1.5. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w sklepie AW Tech Trade spółka z o.o. są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale \"Wyprzedaż\" mogą być oferowane towary używane.

1.6. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych AWTT są podawane w polskich złotych, są cenami brutto, ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, która zależy od sposobu jej realizacji i jest odrębną pozycją podawaną każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest  po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Treść tych informacji stanowi konieczny element specyfikacji zamówienia. AWTT może dokonywać zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie, wskutek zmiany obowiązujących podatków i innych czynników cenotwórczych. Powyższe uprawnienia AWTT nie będą mieć wpływu na zmówienia złożone przed datą ogłoszenia tego typu zmiany cen. Zamówienia złożone przed tą zmianą będą realizowane na dotychczasowych zasadach i warunkach dostawy.

1.7. AWTT – AW Tech Trade spółka z o.o. z siedzibą w Opolu 45-002 ul. Poświatowskiej 3-5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod nr KRS 0000584782, nr NIP 7543101648, REGON 362932536

1.8. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym AWTT dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

1.9. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego AW Tech Trade spółka z o.o. – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w zgodzie z zasadami RODO . Polityka prywatności i stanowi integralny załącznik do Regulaminu. Jest on dostępny na stronach witryny www.sklepelektryczny24h.pl.

1.10. Usługa AWTT jako sprzedawcy – usługa wykonywana przez AWTT : dostawa towaru, ubezpieczenie, gwarancja,

1.11. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: Zawieranie umów sprzedaży w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym, Prowadzenie Konta Klienta, Przesyłanie wiadomości e-mail, w których AWTT potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualnie otrzymania płatności, przebieg realizacji reklamacji,  

III. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym AW Tech Trade spółka z o.o.  wystawiane są paragony fiskalne lub faktury. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz.1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013r poz.1485), podpis Klienta jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury lub paragon. W przypadku gdy kupujący składa zamówienie podając nazwę firmy dotyczący działalności gospodarczej prowadzonej przez Zamawiającego domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z prowadzoną taką działalnością i faktura wystawiona będzie na kupującego jako przedsiębiorcę.

1.2. Dokument sprzedaży wystawiany jest dopiero w chwili, gdy zamówiony towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki.

1.3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług kupujący akceptuje wystawiane faktury i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

1.4. Faktury przesyłane w formie elektronicznej, a autentyczność pochodzenia, integralność treści  oraz czytelność strony mogą uzgodnić za pomocą dowolnego sposobu, pod warunkiem zachowania wiarygodnej ścieżki audytu między fakturą a dostawą. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).  

IV. ZAMÓWIENIA ,  ZMIANY  W ZAMÓWIENIU,  JEGO WYCOFANIE ORAZ CZASOWE REZERWACJE

1.1. Zamówienie oraz czasowe rezerwacje w sklepie internetowym AW Tech Trade spółka z o.o. można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: bok@tech-trade.com.pl. takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

c) telefonicznie pod numerem działu handlowego:  774546007, 774549063

1.2. Otrzymanie przez Klienta wiadomości pocztą elektroniczną informacji o przyjęciu zamówienia oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo. Zwrotnie Klient jest informowany o terminie realizacji zamówienia, który podany jest przy zamówieniu. Jeżeli Klient wyraża zgodę, zamówienie może być realizowane partiami (częściowo). Dopiero wówczas dochodzi do zawarcia umowy.

1.3. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonać do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Wycofać zamówienie Klient może w dowolnej formie w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 pod nr tel. 774546007, 774549063. Rezygnacja lub modyfikacja złożonego jest skuteczna w chwili jej przyjęcia przez Sprzedającego. Modyfikacja zamówienia może dotyczyć: ilości zamawianego towaru, adresu dostawy, danych do faktury.

1.4. Wycofanie zamówienia oraz jego modyfikacja jest niemożliwe w przypadku gdy towar został już wysłany.

1.5. Wycofanie zamówienia, w przypadku gdy została dokonana przedpłata, zwrot należności nastąpi wyłącznie na konto bankowe z którego została dokonana płatność, lub drogą pocztową na wskazany przez Klienta adres, jeżeli klient dokonał zapłaty tą drogą i nie posiada własnego konta bankowego, w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta

1.6. Zamówienia oraz rezerwacje realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia i nadanie numeru zamówienia, rezerwacji.

1.7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz rezerwacji do realizacji następuje w ciągu max. 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego

1.8. W szczególnych przypadkach AWTT informuje Klienta o nie przyjęciu zamówienia lub rezerwacji do realizacji (np. z powodu braku towaru w magazynie lub wycofaniu go z produkcji po wyprzedaży z magazynu sprzedającego)

1.9. W przypadku sprzedaży na warunkach kredytu kupieckiego (płatność odroczona) AWTT zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar (Art. 589 kc).  

V. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.1. AWTT, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach w tym za transport, dodatkowych usługach, ubezpieczeniu w transporcie oraz o sposobie płatności.

1.2. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt winien on być o tym poinformowany najpóźniej przed złożeniem zamówienia

1.3. O terminie płatności AWTT informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

1.4. Płatność za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupu  towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zadatku.

1.5. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jednym z następujących sposobów: Gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru, Gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towarów przez firmę kurierską; Przelew z góry na konto bankowe; Kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez operatorów kart kredytowych

1.6. W przypadku płatności kartą płatniczą dane karty Klienta są zapisywane w Sklepie internetowym. Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez operatora PayU.  

VI. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.1. W przypadku potwierdzenia przez AWTT przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w  Regulaminie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy AW Tech Trade spółka z o.o.  a Klientem.

1.2. Przy zakupie towaru w siedzibie AWTT do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy AW Tech Trade spółka z o.o. a Klientem dochodzi w momencie wydania towaru (Art. 535 §1 kc).

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upłynie od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów z magazynu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Standardowo nie przekracza on 10 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia).

1.2. W przypadku wskazania przez Klienta, że zamówienie ma zostać odebrane w siedzibie  AW Tech Trade spółka z o.o., towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta  przez kolejne 3 dni od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej w sprawie gotowości towaru do odbioru w siedzibie spółki.  

VIII. WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

1.1. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na produkt, który jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA” a następnie w koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. Zamówione towary dostarczane są na adres i w sposób podany przez Klienta w zamówieniu.

1.2. W przypadku wskazania przez Klienta, że zamówienie ma zostać odebrane w siedzibie  AW Tech Trade spółka z o.o., towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta  przez kolejne 3 dni od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej w sprawie gotowości towaru do odbioru w siedzibie spółki.

1.3. Przesyłka wysyłkowa za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki, w miejscowościach będących w rejonie operacyjnym firmy kurierskiej lub na trzeci dzień roboczy poza tymi miejscowościami. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone.

1.4.  W przypadku wyboru płatności w formie: płatność z góry na konto, kartą kredytową przez Internet Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży.

1.5. W przypadku gdy nie dojdzie do zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 1.4 AWTT może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klient, oświadczenia woli o odstąpieniu. Wówczas umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowanie.

1.6. Błędnie podany przez Klienta lub niedokładny adres dostawy może spowodować opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru.

1.7. AWTT musi być powiadomiony przez Klienta o problemach w dostarczeniu towaru, aby mógł on podjąć środki zaradcze.

1.8. Nieodebranie przesyłki z jakiegokolwiek powodu skutkuje tym, że ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po uzgodnieniu kosztów ponownej przesyłki.

1.9. Przy realizacji zamówienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych, dla których wcześniej uzgodniono warunki kredytu kupieckiego, AWTT może odmówić lub opóźnić realizację zamówienia w przypadku opóźnienia z zapłatą za poprzednie dostawy. AWTT również ma prawo do naliczania odsetek ustawowych (lub maksymalnych, jeżeli przewidywała to umowa) za czas opóźnienia (Art. 359 §1, §2 kc).

1.10.  W przypadku  towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki lub zadatku jeżeli zastrzeżono to w umowie (Art. 394 §1 kc).  

IX. REKLAMACJE JAKOŚCIOWE

1.1. Klient zobowiązany jest zbadać towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.

1.2. Prawo do zgłaszania reklamacji niezawodności produktu przysługuje klientom posiadającym dowód sprzedaży towaru, na który nie upłynął jeszcze termin gwarancji (Art. 577 §1 kc).

1.3. Reklamację Klient może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres  poczty elektronicznej AWTT.

1.4. AWTT udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację  w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.

1.5. Uprawnienia  Klienta z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po 1 roku od dnia sprzedaży (Art. 577 §2 kc). Klient, będący konsumentem traci prawo z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeżeli nie zawiadomi AWTT o wadzie w ciągu 1 miesiąca od jej wykrycia, a termin uprawnień z tytułu rękojmi nie jest  dłuższy niż 3 miesiące po upływie terminu gwarancji.

1.6. W celu usunięcia wady lub jego wymiany, Klient po uprzednim uzgodnieniu z AWTT  winien towar obarczony wadami odesłać do AWTT na jego koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i formy przesyłki.

1.7. Ewentualne roszczenia Klienta nie mogą przewyższać kwoty, którą poniósł przy jego zakupie – równowartości towaru.

1.8. AWTT ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w zakresie określonym w ustawie z dnia 2 marca 2000r (Dz.U. Nr22, poz.271 ze zm.)

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

1.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

1.3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim AWTT przyjął jego ofertę zakupu, przestaje ona wiązać.

1.4. Bieg terminu odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument wszedł w jego posiadanie.

1.5. W celu skutecznego wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć AWTT oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to można wysłać na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

1.6. AWTT niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1.7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe jeżeli takie zostały zawarte.

1.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

1.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi również gdy był on informowany o właściwościach towaru i zaakceptowanych przez niego, lub w przypadku gdy  towary zostały uszkodzone przez  niego.

XI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD MOWY SPRZEDAŻY RZECZY

1.1. AWTT w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez  AWTT sposobowi dostarczania, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

1.2. Klient zwróci rzecz AWTT niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

1.3. Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od AWTT do zgłoszenia Klienta.

1.4. AWTT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

1.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towary ( w tym koszt dostarczenia go do AWTT oraz jest on odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż był do tego przeznaczony.    

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

1.1. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy skontaktować się jak najszybciej z AWTT w celu wyjaśnienia sprawy, oraz spisać odpowiedni dokument z firmą kurierską, jeżeli dostawa następowała w usłudze kurierskiej.

1.2. Klient nie będący Konsumentek obowiązany jest do zbadania towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności towaru z umową sprzedaży i zgłoszenia AWTT  w tym samym terminie wszelkich zastrzeżeń. Nie wykonanie niniejszego powoduje utratę uprawnienia do powoływanie się na nie w przyszłości

1.3. AWTT jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży nie będącą sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym (art. 558 § 1 Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

1.4. AWTT nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć lub został o tym fakcie poinformowany przez AWTT  (Art. 557 §1 kc).

1.5. Na sprzedawane przez AWTT  towary gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski .

1.6. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe, za okazaniem dowodu zakupu.

1.7. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego produktu na stronie producenta.

1.8. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli AWTT nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru) (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

1.9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AWTT  reklamacji kupującego, dotyczącej niezgodności towaru z umową, AWTT powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez AWTT  reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez AWTT sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku AWTT ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

1.10. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości (tzw. wady ukryte, które zostają ujawnione dopiero po sprzedaży) AWTT zapewnia przyśpieszoną procedurę jego wymiany bądź naprawy.

1.11. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy określone są szczegółowo w ustawie z dnia 23 kwietnia 1994r –Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

1.12. Odpowiedzialność AWTT obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą, jest ograniczona do wartości zamówienia.  

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.1.  Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówień jest AWTT zgodnie z Polityką Prywatności 

1.2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

1.3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji  umów sprzedaży na odległość.

1.4. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.

1.5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

1.6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.  

XIV. OPISY PRODUKTÓW

1.1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firmy AW Tech Trade spółka  z o.o.

1.2. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych  AW Tech Trade z o.o.  

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.1. AWTT informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiążę się z rykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie szpiegujące  lub w celu wyrządzania szkód typu „wirusy”. W celu uniknięcia tego typu zagrożeń zaleca się aby korzystający z sieci Internet wykorzystywali oprogramowanie antywirusowe.

1.2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu AW Tech Trade spółka z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

1.3. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

1.4. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży (Art. 535 §1 kc).

1.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego  (Dz.U. Nr 141 z 2002r. poz 1176),

1.6. Wszelkie sprawy sporne wynikające z wykonywania umowy sprzedaży poddane będą dla rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Opolu.

  

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: AW Tech Trade Sp.z o.o. , 45-002 Opole, ul. Poświatowskiej 3-5; tel. 774549063/ e-mail: bok@tech-trade.com.pl

Ja/My: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………… .

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUK REKLAMACYJNY

 

1.1.  Usługobiorca ma prawo składać reklamacje dotyczącej rzeczy mu sprzedanej.

1.2.  Oświadczenie powinno zawierać następujące dane:

a)      dane Klienta:………………………………………………………………………………………….…….

b)      data sprzedaży/ dokument sprzedaży:………………………………………………………….

c)       opis reklamowanej rzeczy:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……..

d)      uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

e)      żądanie Klienta:……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Miejscowość, data                                                                                podpis Klienta

 

 

Wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać na adres : bok@tech-trade.com.pl

drogą pocztową lub dostarczyć osobiście.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dniowym lub najpóźniej do 30 dni.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel